ขอเชิญอบรม “การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ”
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 63-518 ตึก 63 (วทอ.) ชั้น 5 (ส่วนต่อเติมด้านหน้า)
ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
โดยวิทยากรและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีประสบการณ์ตรงในด้านอุตสาหกรรมมากกว่า15 ปี

ในหัวข้อ
-แนวคิดระบบการผลิตสมัยใหม่
-ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน
-การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
-การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-ทักษะทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร
-ตัวอย่างโปรเจค การเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/ผลผลิต เพื่อลดต้นทุน
และสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
สนใจสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-PzflVZywtjfna9Ys7Xauo9nJ6R8Nm5rgSR6t9qSPR3g8w/viewform