ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

(To Produce Engineer and Technologists Specialized in Secific Fields to Develop the Industries toward International Forum)

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเฉพาะทาง และนวัตกรที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ

(To Produce Specialized Graduates and Innovators with Etics and Morality)

วิสัยทัศน์

บัณฑิตเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่สากล

(Spacialized Graduates, Integrating Technology, Creating Innovation, Moving toward to International Forum)

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง

(Graduates with Competent Skills, Outstanding Pratices and Specialized Knowledges)

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัฒกรรม

(Organization of Creative invention to innovation)