หน่วยสารบรรณและธุรการ

หน่วยสารบรรณและธุรการ

นางอังคณา พัฒนไพบูลย์
นางอังคณา พัฒนไพบูลย์หัวหน้าหน่วยสารบรรณและธุรการ
Mrs.Angkhana​ Pattanaphiboon
aungkhana.p@kmutnb.th
Tel: 6218
นางสาวอรสุมา ปลั่งกลาง
นางสาวอรสุมา ปลั่งกลาง
นางสาวปาณณภัทร วรรธนภรน์
นางสาวปาณณภัทร วรรธนภรน์
นายวัชรินทร์ นิติบุตร
นายวัชรินทร์ นิติบุตร
นายวัฒน์ชัย นิยมรัตน์
นายวัฒน์ชัย นิยมรัตน์
นางมยุรี อาสาสร้อย
นางมยุรี อาสาสร้อย