หน่วยอาคารและยานพาหนะ

หน่วยอาคารและยานพาหนะ

นายพงศ์กริช บุตรดี
นายพงศ์กริช บุตรดีหัวหน้าหน่วยอาคารและยานพาหนะ
Mr.Pongkris Buttrdee
ta-tong2016@hotmail.com
tel: 6219
นางสาวทิวาพร ขันแข็ง
นางสาวทิวาพร ขันแข็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Ms.Tivaporn Khankheang
tivaporn.k@cit.kmutnb.ac.th
tel: 6219
นายประเวศ วงศ์จำนงค์
นายประเวศ วงศ์จำนงค์
นายสำราญ ศิริทาน
นายสำราญ ศิริทาน
นายอุบล น้ำดอกไม้
นายอุบล น้ำดอกไม้
นายภูตะวัน โกมลเปรินทร์
นายภูตะวัน โกมลเปรินทร์
นายเจษฎา ต้นจตุรงค์
นายเจษฎา ต้นจตุรงค์
นายเผชิญ ปัทมนาวิน
นายเผชิญ ปัทมนาวิน
นายสังวาลย์ พวงมาลี
นายสังวาลย์ พวงมาลี
นายรุ่ง ตั้งเจริญ
นายรุ่ง ตั้งเจริญ
นายประพนธ์ สุวรรณพันธ์
นายประพนธ์ สุวรรณพันธ์
นายสุเทพ ภาชีเชาว์
นายสุเทพ ภาชีเชาว์
นายสิทธิศักดิ์ คุณทังทอง
นายสิทธิศักดิ์ คุณทังทอง