KM-CIT2021-04-27T11:25:58+07:00

KM-CIT

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด พร้อมกับสถาบันการศึกษา

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ในกิจกรรม”KM Sharing Day 2016 for Green University” ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยนำเสนอองค์ความรู้ (OPL) ในตลาดนัด Show&Share ของมหาวิทยาลัย

ทำอย่างไรให้ผลงานวิจัยนำไปสู่การ Citation โดย ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

Load More Posts
Go to Top