KM-CIT2021-04-27T11:25:58+07:00

KM-CIT

การใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

Load More Posts
Go to Top