กลุ่มงานบริหารและธุรการ

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางประภารัตน์ ศุภมงคล
นางประภารัตน์ ศุภมงคล

1. งานโครงการและความร่วมมือ มีหน้าที่ริเริ่ม
• จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ
• การลงนามในสัญญา
• การต่อวีซ่า โต้ตอบจดหมาย เอกสาร หนังสือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
• การต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาเยือนคณะฯ
• การอนุมัติตัวอาจารย์ไปราชการ ณ ต่างประเทศ
• การอนุมัติตัวอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
• การลาศึกษาต่อต่างประเทศของอาจารย์
• การจ้างและการต่อสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ
• การประสานงานการจัดการฝึกอบรมนานาชาติ

2. งานบริการศึกษาต่อต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและเตรียมการต่างๆ ของนักศึกษาและอาจารย์
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
• โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound)
• โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยภายนอก (outbound)
• ทุนการศึกษาเพื่อการฝึกงานต่างประเทศ
• โครงการการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (roadshow)
• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

การขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการ ณ ต่างประเทศ
– แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศ ( Word , PDF )

การขออนุมัติตัวบุคคลไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
– แบบฟอร์มบันทึกขอหนังสือรับรองการทำงาน ( Word , PDF )
– เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทางราชการ ( PDF )
– รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางราชการ ( PDF )
– อัตราค่าใช้จ่ายการไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ ( PDF )

ฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน
– แบบฟอร์มบันทึกขอหนังสือรับรอง ( Word )

การแจ้งวันเดินทางไป-กลับ จากการไปราชการ ณ ต่างประเทศ
– แบบฟอร์มบันทึกแจ้งวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์มบันทึกแจ้งวันเดินทางกลับและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ( Word )

การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
– แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ส่วนที่ 1 ( Word )
– แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ส่วนที่ 2 และ 3 ( Word )

การจัดทำรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ
– แบบฟอร์มบันทึกส่งรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ( Word )
– แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ-งานวิเทศ ( Word )

การจัดทำ MoU กับสถานศึกษาต่างประเทศ
– MoU Format with International University – Short Form ( Word )
– MoU Format with International University – Full Form ( Word )

ประกาศ
– ประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ( PDF )
– ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองชาวต่างประเทศ ( PDF )

ขั้นตอนการทำงาน
– ขั้นตอนการขออนุมัติตัวเพื่อไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ( Word )
– ขั้นตอนการขอจ้างชาวต่างชาติ ( Word )
– ขั้นตอนการขออนุมัติทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ( Word )
– ขั้นตอนอาจารย์ลาศึกษาต่อ ( Word )

คู่มือการทำงาน
– แนวทางในการปฏิบัติการเบิกจ่ายเดินทางต่างประเทศ ( PDF )
– อัตราค่าใช้จ่ายการไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ ( PDF )
– รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางราชการ ( PDF )
– เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทางราชการ ( PDF )

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ International Cooperation Centre (ICC) ( Link )