KM-CIT2021-04-27T11:25:58+07:00

KM-CIT

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์คู่เทียบสำหรับรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ CIT KM Showcase 2024 : knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

Load More Posts
Go to Top