KM-CIT2021-04-27T11:25:58+07:00

KM-CIT

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแลสุขภาพใจนักศึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร ”

มจพ. จัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “มจพ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร

โครงการ “การแบ่งปันประสบการณ์ การจัดทำรายงานการบริหารงานเพื่อ การประกันคุณภาพ สำหรับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์”

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

Load More Posts
Go to Top