ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

นางสาวจารินี จุ้ยอ่อน
นางสาวจารินี จุ้ยอ่อนนักวิชาการศึกษา
Miss Jarinee Juion
jarinee.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6246

นางสาวอรศศิพัชร์ พลาซักซ้าย
นางสาวอรศศิพัชร์ พลาซักซ้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss Ornsasipach Phlasaksai
Ornsasipach.p@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6246