ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดติดต่อ วิทยาลัยฯ

สำนักงานคณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 62 ชั้น 3

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6200

                                         

สำนักงานคณบดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 62 ชั้น 3 

โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6240,6241,6242,6243,6244

  ฝ่ายวิชาการ