ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ แรกก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใน ปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย – เยอรมัน) เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขา

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะ ขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 8 สาขา

ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2514 โดยมีวิทยาลัยทั้งสาม แห่งเป็นวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ จึงใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ” และเพื่อให้การจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกของสถาบันบรรลุผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม จึงรวมเข้าเป็น ภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 25 สาขา

ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป การศึกษา และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี (เต็มเวลา) และ 3 ปี (ไม่เต็มเวลา) รวม 2 สาขาวิชา โดยเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ) 2 ปี ขึ้นอีก 3 สาขาวิชาในปี พ.ศ. 2537

ปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี รวม 31 สาขาวิชา และเปิดเพิ่มขึ้นอีก 4 สาขาวิชาในปี พ.ศ. 2545

ปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) เพิ่ม 2 สาขาวิชา และหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี อีก 1 สาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) เพิ่ม 1 สาขาวิชา และหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม) 1 สาขาวิชา และในปี พ.ศ. 2553 เปิดหลักสูตร วศ.ม เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ) 2 ปี ขึ้นอีก 1 สาขาวิชา และ ในปี พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) เพิ่ม 1 สาขาวิชา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศ.ม) เพิ่ม 1 สาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) เพิ่ม 3 สาขาวิชา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เพิ่ม 1 สาขาวิชา

ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) เพิ่ม 1 สาขาวิชา และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เพิ่ม 1 สาขาวิชา

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ) รวม 6 สาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) รวม 11 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) 1 รวม 1 สาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม) รวม 7 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วท.ม) รวม 2 สาขาวิชา