คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assoc. Prof. Smith Songpiriyakij,Ph. D.
Dean

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิวรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assoc. Prof. Dr. Sompop Thongplaw

Associate Dean for Academic Affairs

รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียรรองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
Assoc. Prof. Dr. Sageemas Na Wichian
Associate Dean for Organization Administration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
Asst. Prof. Dr. Sumol Sae-Heng Pisitsungkakarn
Associate Dean for Education Quality Development

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขรองคณบดีฝ่ายงานคลังและพัสดุ
Assoc. Prof. Dr. Chairat Teerawattanasuk
Associate Dean for Asset Management

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Assoc. Prof. Dr. Rattanakorn Phadungthin

Associate Dean for International and Special Affairs

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
Assoc. Prof. Dr Chedthawut Poompipatpong
Associate Dean For Research & Innovation Promotion
ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์
ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Asst. Prof. Supitcha Cheevapruk
Associate Dean for Planning and Development

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Asst. Prof. Dr.Athasit Wongcharoen

Associate Dean for Lifelong Learning Development

ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์
ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Prof. Niphan Prawatcharoenwit
Assistant Dean for Student Affairs & Alumni Relation

ส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
Asst. Prof. Dr. Wannalak Laotaweesub
Head of the Department of Mechanical Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Asst.Prof.Dr.Suriyotai Supanyapong
Head of the Department of Electrical Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Asst. Prof. Dr.Nararatchporn Nuansawan
Head of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
Assoc. Prof. Dr. Salinee Acharry
Head of the Department of Social and Applied Science

อาจารย์ จามร วสุรัตน์มณี
อาจารย์ จามร วสุรัตน์มณีหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
Mr. Jamon Wasuratmanee
Head of the Department of Industrial Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
Asst. Prof. Dr.Chonlakarn Wongkhorsub
Head of the Department of Power Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจำปาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Assistant Professor Dr. Paleerat Wongchampa
Head of the Department of Electronic Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร จันทิวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร จันทิวาหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
Asst. Prof. Dr. Piyachut Jantiva
Head of the Department of Information and Production Technology Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
Asst. Prof. Narongdet Pattanaphiboon
Head of the Department of Welding Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
Asst. Prof. Dr.Saowakhon Khunnawut
Director Of the Thai-German Pre-engineering School

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้ายหัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม
Asst. Prof. Naratip Sangsai
Head of the Industrial Production Apprentice Center