หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม.

        ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการเชื่อมมีการพัฒนาและการแข่งขันสูง ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นงานเฉพาะทาง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจโดยตรง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่สูงขึ้นไป

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และ ภาษาต่างประเทศหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาเครื่องกล สาขาเทคนิคโลหะ อุตสาหกรรมการต่อเรือ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม เทคนิคการเชื่อมโลหะ เทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตร

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.   กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
           ข.  กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต
           ค.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
           ง.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
           จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต
2)   หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
      2.1  กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
      2.2  กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
      2.3  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 147 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพและนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ELO 2 (G) มีความสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ เคมีและฟิสิกส์ กับการทำงานด้านวิศวกรรมการเชื่อม และบูรณาการเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ELO 3 (S)มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมของกระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย ไม่หลอมละลาย และกระบวนการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ELO 4 (S) มีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุและเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุที่สอดคล้องกับด้านวิศวกรรมการเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 5 (S)มีความสามารถในการออกแบบโครงสร้างงานเชื่อม ภาชนะรับแรงดันและระบบท่ออุตสาหกรรม ด้วยการคำนึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นสำคัญ
ELO 6 (S) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการเชื่อม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมถึงการประเมินราคา
ELO 7 (G) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเสนอพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการเชื่อม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรงานเชื่อม
  • วิศวกรระบบท่อ
  • วิศวกรฝ่ายขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานเชื่อม
  • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมงานเชื่อมและระบบท่ออุตสาหกรรม
  • บุคลากรทางการศึกษา
  • อาจารย์
  • นักวิจัย

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ชั้น 4 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://wdet.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6406 (สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม)

https://www.facebook.com/WeldingTime/

Wdet-cit@cit.kmutnb.ac.th