วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใน ปี พ.ศ. 2502 ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือ วิศวกร นักเทคโนโลยี รวมถึงนักวิจัยขั้นสูง ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมในเมือง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกกรรมการเชื่อม