วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ได้ออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านการออกแบบและการสร้างเครื่องจักรกล ด้านการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ ด้านแมคคาทรอนิกส์ ด้านกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ และด้านกลศาสตร์การคำนวณ เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการแข่งขันสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ทั้งทักษะและความสามารถเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม และยุทธศาสตร์ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กอปรกับการรวมตัวของประชาชาติในอาเซียนในรูปของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Community) ทำให้ประเทศไทยมีภารกิจต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการรวมตัวดังกล่าว และเพื่อนาประเทศไปสู่จุดยืนที่เหมาะสมในประชาคม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคม อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากองค์กรภาคการศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาและการเตรียมบุคลากร

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือชื่อปริญญา และสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                               36   หน่วยกิต

        แผน 1 แบบวิชาการ

            หมวดวิชาบังคับ                                         18   หน่วยกิต

                วิชาบังคับ                                            6    หน่วยกิต

                วิทยานิพนธ์                                          12   หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                           18   หน่วยกิต

                วิชาเลือก                                             18   หน่วยกิต

                         รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมเงินพัฒนาวิชาการ 7,500 บาท/ภาคการศึกษา
 2. ค่าลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน
 • ทฤษฎี 300บาท/หน่วยกิต
 • ปฏิบัติ 500บาท/หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ 900/หน่วยกิต
PLO1 (G) มีจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
PLO 2(S) สามารถออกแบบ วางแผนดำเนินการ และวิเคราะห์ผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สรุปผลได้อย่างถูกต้อง
PLO 3(S)สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม และเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูงไปใช้ในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม
PLO 4(S) สามารถทำวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

PLO 5(G) มีทักษะในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์และวางแผน งานวิจัย
 • วิศวกร ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม ผู้ประกอบการ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • อาจารย์

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

02-555-2000 ต่อ 6426

Fax: 02-587-3921