ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

(To Produce Engineer and Technologists Specialized in Specific Fields to Develop the Industries toward International Forum)

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเฉพาะทาง และนวัตกรที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ

(To Produce Specialized Graduates and Innovators with Ethics Morality)

วิสัยทัศน์

บัณฑิตเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่สากล

(Specialized Graduates, Integrating Technology, Creating Innovation, Moving toward to International Forum)

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง

(Graduates with Competent Skills, Outstanding Practice and Specialized Knowledges)

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัฒกรรม

(Organization of Creative invention to innovation)

พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนวิศวกรรมเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้สู่สากล
2. มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล
3. มุ่งพัฒนางานบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม
4. มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย
5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน