วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

บัณฑิตเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่สากล

สร้างพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศและระดับสากล ในด้านวิศวกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบิน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(Offering specialised degrees, integrating technology, creating innovation, and moving forward internationalization)

พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิต พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนวิศวกรรมเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณธรรม คู่คุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้สู่สากล

2. มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล

3. มุ่งพัฒนางานบริการวิชาการตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม

4. มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย

5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

Creativity Innovation Teamwork

ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นเพื่อนวัตกรรม ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

1. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2. ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม

3. ความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

วัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติมุ่งสู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการสื่อสารอย่างเปิดกว้าง

(Promote operational practices with knowledge management and continual improvement through open communication procedure)

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่ ทักษะดี ปฏิบัติเด่น เน้นความรู้เฉพาะทาง

(To prepare graduates with competent skills, excellent practices, and specialised knowledge)