ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

นางสาวจารินี จุ้ยอ่อน
นางสาวจารินี จุ้ยอ่อนนักวิชาการศึกษา
Miss Jarinee Juion
jarinee.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6246

นางสาวมารุตา พลซักซ้าย
นางสาวมารุตา พลซักซ้ายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss Maruta Phonsaksai
Ornsasipach.p@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6246