สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมและธุรกิจ สาขาวิชาภาษา โดยให้บริการวิชาพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ไทย-เยอรมัน) บริการวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทางของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้บริการรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) หรือที่รู้จักในนาม MIMB (Master of Science Program in Innovation Management for Business and Industry) โดยหลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ สามารถทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยไปสร้างนวัตกรรมได้ สามารถจัดการผลงานนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำ

หลักสูตรได้วางรากฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยการทำงานวิจัยในระดับมาตรฐาน ประกอบกับการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการที่มีจุดเด่นทางด้านนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความพร้อมในการเป็นนักพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือชื่อปริญญา และสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของกรรมการประจำหลักสูตร
 • ผู้ที่จะศึกษาแผน ข จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 • ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร

	แผน ก แบบ ก 2 
	หมวดวิชาบังคับ 			27	หน่วยกิต
	วิชาบังคับ	            15	หน่วยกิต
	วิทยานิพนธ์	        12	หน่วยกิต
	หมวดวิชาเลือก	 		9	หน่วยกิต
	รวมตลอดหลักสูตร         36   หน่วยกิต
	แผน ข
	หมวดวิชาบังคับ			24	หน่วยกิต
		วิชาบังคับ	        18	หน่วยกิต
		การค้นคว้าอิสระ	     6	หน่วยกิต
	หมวดวิชาเลือก			12	หน่วยกิต
		รวมตลอดหลักสูตร     36   หน่วยกิตภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 • สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) ภาคปกติ (วิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์) ช่วงเวลาเรียน จ.-ศ. (18.00 – 21.00 น.)

ค่าเทอม 18,000 บาท/ภาคการศึกษา

 • สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (สหวิทยาการ) ภาคพิเศษ (วิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์) ช่วงเวลาเรียน ส.-อา. (18.00 – 16.00 น.)

ค่าเทอม 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการนวัตกรรมทั้งในภาคธุรกิจ และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม
ELO 2 (S) ประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียน การสอน และการวิจัยไปสร้างนวัตกรรมได้
ELO 3 (S) สร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อวางแผนนำใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์และสังคมได้
ELO 4 (G) ตระหนักรู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารด้านการจัดการนวัตกรรม ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม ชั้น 3 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

https://ascs.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6611

https://www.facebook.com/InnovationxManagementxForxBusinessxAndxIndustry/