สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและวิศวกรปฏิบัติเฉพาะทาง ที่รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นนักบริหารอุตสาหกรรมที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลักษณะของหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา ฯลฯ คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ       6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก     18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง   12 หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป     6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต


แผน ข
หมวดวิชาบังคับ     12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ       6 หน่วยกิต
สารนิพนธ์       6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก     24 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะแขนง   18 หน่วยกิต
วิชาเลือกทั่วไป     6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ภาคปกติเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • โครงการพิเศษรอบค่ำ (S) 35,000.00 บาท
 • โครงการผู้บริหาร เสาร์-อาทิตย์ 50,000.00 บาท
ELO 1 (S) สามารถนำความรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้การประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ
ELO 2 (S) สามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงสำหรับงานการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ELO 3 (S) สามารถค้นหาข้อมูล เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ELO 4 (S) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
ELO 5 (G) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกร
 • อาจารย์
 • ผู้จัดการโครงการ
 • นักบริหารโลจิสติกส์
 • นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
 • และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 5 อาคาร 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://inet.cit.kmutnb.ac.th

02 – 555 – 2000 ext 6523

https://www.facebook.com/TechnoInet

Inet-cit@cit.kmutnb.ac.th