หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ หรือเรียกชื่อย่อว่า IPTM เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการโปรแกรม การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำตามความถนัด เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการทำงานจริง อันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงปฏิบัติ ทำงานเป็น สามารถบูรณาการความรู้ด้านการจัดการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (Smart Industry Smart City and Smart People) ในการบูรณาการโลกของการผลิตกับการเชื่อมต่อทางเครือข่าย (Internet of Things) นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับการฝึกทักษะด้านการวิจัยในรายวิชาโครงงานพิเศษ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และ ภาษาต่างประเทศหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโยธาหรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษา
– วิชาบังคับ
– วิชาเลือก

12
6
6

หน่วยกิตหน่วยกิตหน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

105

หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
– วิชาบังคับ
– วิชาเลือก

75
69
6

หน่วยกิตหน่วยกิตหน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม

141

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศได้
ELO 2 (S) สามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้
ELO 3 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมได้
ELO 4 (S) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศในการทำงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ELO 5 (G) สามารถใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสาร นำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลใน การทำงานได้
ELO 6 (G) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  – นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  – นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการการผลิต
  – นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
  – ผู้จัดการหรือดูแลงานด้านโลจิสติกส์
  – ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 65วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://iptm.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6144

https://www.facebook.com/IPTMKMUTNB

iptm_65@cit.kmutnb.ac.th