สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (เทียบโอน)

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 106 หน่วยกิต

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างแม่พิมพ์โลหะ ช่างแม่พิมพ์พลาสติก ช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่า

หลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

106

หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 

  ก. กลุ่มวิชาภาษา

6

หน่วยกิต

 

  ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ        

3

หน่วยกิต

 

  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                          

6

หน่วยกิต

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

85

หน่วยกิต

 

    1. กลุ่มวิชาแกน

        – วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                           
        – วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

21

6

15

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

    2. กลุ่มวิชาชีพ

        – วิชาชีพบังคับ

        – วิชาชีพเฉพาะ

64

23

35

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

           – วิชาบังคับ

32

หน่วยกิต

 

           – วิชาเลือก

3

หน่วยกิต

 

        – วิชาปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม

2

หน่วยกิต

 

        – วิชาประสบการณ์วิชาชีพ*

4

หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ รวมถึงประยุกต์กระบวนการผลิต เพื่อผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือได้
ELO 2 (S) สามารถระบุความสัมพันธ์ของปัญหา สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือ วิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ELO 3 (S)สามารถหาคำตอบของปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือที่ซับซ้อน และออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ตามความต้องการและข้อกำหนดงาน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
ELO 4 (S) สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย และประเมินปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ที่ซับซ้อน โดยการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมาย ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
ELO 5 (S)สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึง ข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นๆ ตามหลักการที่ถูกต้อง
ELO 6 (G) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลาย ในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มได้
ELO 7 (G) สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถ ออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน
ELO 8 (G) มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ต่อบริบทของสังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ELO 9 (G) มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตามหลักวิชาการ
ELO 10 (G) มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานในกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ของ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศและเศรษฐกิจโลก
ELO 11 (G) ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต และดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรการผลิตและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  •  วิศวกรการออกแบบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ด้านพลาสติกและโลหะ
  • วิศวกรควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • วิศวกรฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ด้านโลหะและพลาสติก
  • ประกอบกิจการและอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพโดยตรงและข้างเคียง
  • บุคคลากรทางการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ชั้น 1 อาคาร 62

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://mm.cit.kmutnb.ac.th/program.php

02 – 555 – 2000 ext 6428

 

Asst. Prof. Piboon Sinpayakun (pibbon.s@cit.kmutnb.ac.th)

          Mr. Narongsak Nithipratheep (narongsak.n@cit.kmutnb.ac.th)

          Asst. Prof. Dr. Uten Khanawapee (uten.k@cit.kmutnb.ac.th)

          Dr. Sorasak Wongmanee (sorasak.w@cit.kmutnb.ac.th)

          Asst. Prof. Manat Hearunyakij (manat.h@cit.kmutnb.ac.th)

          Asst. Prof. Vatchara Layluk (vatchara.l@cit.kmutnb.ac.th)

          Dr. Sakchai Muangpasee (sakchai.m@cit.kmutnb.ac.th)

          Asst. Prof. Dr. Arkarapon Sontamino (arkarapon.s@cit.kmutnb.ac.th)

          Dr. Chiwapon Nitnara (chiwapon.n@cit.kmutnb.ac.th)

          Mr. Kumpon Tragangoon (kumpon.t@cit.kmutnb.ac.th)

          Mr. Tawatchai Maidung (tawatchai.m@cit.kmutnb.ac.th)