สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง

วัสดุโพลิเมอร์และยางมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและประยุกต์ใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิศวกรรมพอลิเมอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางเป็นโครงการสหกิจศึกษาที่ผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของนักศึกษาโดยเฉพาะด้านวัสดุพอลิเมอร์และยาง ทฤษฎีพอลิเมอร์พื้นฐาน การประมวลผล ลักษณะเฉพาะ และเครื่องจักรได้รับการฝึกฝนในห้องเรียนเพื่อรองรับความรู้พื้นฐานและขั้นสูงของพอลิเมอร์และยางในโปรแกรมนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการผลิตภาคอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และยางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โปรแกรมความร่วมมือนี้รวมการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดจนการฝึกภาคปฏิบัติเป็นเวลา 4 เดือนหรือ 1 ภาคเรียนในภาคเอกชนหรือภาครัฐ นักศึกษายังได้เรียนรู้ทักษะการวิจัยผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และยาง ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาในวิชาโครงงานก่อนออกไปปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล และทำการวิจัยที่สามารถสัมผัสได้จากประสบการณ์จริง

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

 •  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (เครื่องกลอุตสาหกรรม) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (เครื่องมือกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เขียนแบบเครื่องกล แม่พิมพ์พลาสติก) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์ยาง) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์และผ่านการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   149 หน่วยกิต

       

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

  ก. กลุ่มวิชาภาษา

     – วิชาบังคับ

     – วิชาเลือก

12

6

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

  ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ        

3

หน่วยกิต

 

  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                          

9

หน่วยกิต

 

  ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

  จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

3

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

113

หน่วยกิต

 

    1. กลุ่มวิชาแกน

        – วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                           
        – วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

48

21

27

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

    2. กลุ่มวิชาชีพ

        – วิชาชีพบังคับ

        – วิชาชีพเลือก

58

45

13

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

    3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

7

หน่วยกิต

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง

ELO 2 (S) สามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางที่ ซับซ้อนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ELO 3 (S) สามารถออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางตาม ความต้องการและข้อกาหนดงาน โดยคานึงถึงข้อกาหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

ELO 4 (S) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางที่ซับซ้อน โดยการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
ELO 5 (S) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธี ทรัพยากร และอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคานึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นๆ ตามหลักการที่ถูกต้อง

ELO 6 (G) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชา และมีความเป็นผู้นำ
ELO 7 (G) สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม
ELO 8 (G) สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ต่อบริบทของสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ELO 9 (G) สามารถแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
ELO 10 (G) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารงานในกระบวนการผลิตทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง โดยคานึงถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ของ อุตสาหกรรมพอลิเมอร์และยางในประเทศและเศรษฐกิจโลก

ELO 11 (G) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต และดาเนินชีวิตได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรด้านยาง
 •  วิศวกรกระบวนการผลิต
 • วิศวกรฝ่ายการวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจอิสระ
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง ชั้น 2 อาคาร 69

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://mm.cit.kmutnb.ac.th/program.php

02 – 555 – 2000 ext 6408

Asst. Prof. Dr. Pornsri Sapsrithong (pornsri.s@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Dr. Apaipan Rattanapan (apaipan.r@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Dr. Surakit Tuampoemsab (surakit.t@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Dr. Thritima Sritapunya (thritima.s@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Dr. Nathapong Sukhawipat (nathapong.s@cit.kmutnb.ac.th)