สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่เปิดการเรียนการสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคการปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี และมีการทำโครงงานพิเศษโดยประยุกต์จากงานวิจัย หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ควบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ก่อนการเข้าทางานในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน 10 S-curves อันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ วิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ วิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       31 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา                              12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาบูรณาการ                         3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      12 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        3 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ                 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                           112 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน                               42 หน่วยกิต
ก. วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                   21 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพ                                70 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์          24 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพเฉพาะทาง                          40 หน่วยกิต
– วิชาชีพเฉพาะทางบังคับ                     31 หน่วยกิต
– วิชาชีพเฉพาะทางเลือก                      9 หน่วยกิต
ค. วิชาสหกิจศึกษา                           6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                        6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S)* สามารถอธิบายส่วนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง
ELO 2 (S) รู้จักและเลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทางด้านยานยนต์อย่างถูกต้อง
ELO 3 (S) ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ และการผลิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และใช้พลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต์เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์
ELO 4 (G)** มีประสบการณ์ในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • สามารถทำงานในสายงานการผลิต การติดตั้ง
  • งานซ่อมบำรุง
  • งานด้านการวิจัยและพัฒนา
  • งานขายของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427