สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

ปัจจุบันปริมาณการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยได้มีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักทางหนึ่งของประเทศ ประกอบกับในส่วนของอุตสาหกรรมการบินนั้น รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชียจึงใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการบินของประเทศ ปัจจุบันพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารคับคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบินได้76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี) ปัจจุบันมีสายการบินบริการทั้งสิ้นถึง 116 สายการบิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินการจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่เน้นการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติจริง และงานวิจัยทางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตและบริการ การค้า การลงทุนการพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรมสังคมมั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทรเน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ผ่านการเรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรโดยประมาณ
    391,619 บาท/คน/ปี
ELO 1 อธิบายระบบอากาศยาน (Aircraft systems) ได้
ELO 2 อธิบายโครงสร้างอากาศยาน (Aircraft airframe) พื้นฐานได้
ELO 3 สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสากลได้
ELO 4 สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างถูกวิธี
ELO 5 สามารถอ่านและปฏิบัติตามคู่มืองานซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Manual) ได้
ELO 6 มีทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ELO 7 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองในองค์กร
ELO 8 มีความรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
– นักวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– ช่างบริการภาคพื้นอากาศยาน
– เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน
– ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานระบบซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427