สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 2  ปี ต่อเนื่อง จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องมือวัด หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร หรือ โทรคมนาคม หรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร

1.) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
 ก.กลุ่มวิชาภาษา 6 หน่วยกิต
 ข.กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต
 ค.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 ง.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2.)หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
 ก.กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
 ข.กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
  - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
  - แขนงวิชาโทรคมนาคม
 - วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
  - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
  - แขนงวิชาโทรคมนาคม
 ค.กลุ่มวิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3.)หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ELO 1 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการแก้ปัญหาทางพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ELO 2 (S) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ ในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
ELO 3 (G) สามารถปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ELO 4 (G) สามารถสืบค้น เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
ELO C.1 (S) สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวในการงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ELO C.2 (S) สามารถประยุกต์ใช้ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริธึม และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหางานในภาคอุตสาหกรรมได้

ELO C.3 (S) สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานสากล
ELO C.4 (S) สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจและอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation and control)
ELO I.1 (S) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ELO I.2 (S) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
ELO I.3 (S) สามารถใช้งานและเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุมในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
ELO I.4 (S) สามารถเลือกใช้ตัวควบคุม อุปกรณ์ส่งผ่านกำลัง และอุปกรณ์หรือวงจรเชื่อมต่อ ได้อย่างเหมาะสม
ELO I.5 (S) สามารถออกแบบและปรับจูนระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้
ELO I.6 (S) สามารถคำนวณและวิเคราะห์ระบบควบคุมพื้นฐานได้

แขนงวิชาโทรคมนาคม (Telecommunication)
ELO T.1 (S) สามารถใช้ความรู้และทักษะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการสื่อสารแอนะล็อกและดิจิทัล สำหรับดูแลและปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสม
ELO T.2 (S) สามารถใช้ความรู้ด้านการรับส่งสัญญาณแบบไร้สายและแบบมีสายนำสัญญาณเพื่อติดตั้ง ดูแลและปรับปรุงระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ELO T.3 (S) สามารถติดตั้งและใช้งานเครื่องมือเพื่อออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารได้ตามมาตรฐาน

ELO T.4 (S) สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัวและการสื่อสารสำหรับออกแบบการควบคุมผ่านโครงข่ายได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและควบคุม
 • ผู้ช่วยนักวิจัย
 •  ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและควบคุม
 • บุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://elec.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6333

https://www.facebook.com/eleccit

nucharinh@cit.kmutnb.ac.th