สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (CIT) และประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ การออกอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม และโทรคมนาคม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 ปี/4 ปี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET) และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต 2 ปี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ECT-EIT-ETT) และอีกหนึ่งหลักสูตร บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ (MEEE) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลพร้อมกับความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือก นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่พบจริงในภาคเอกชนหรือภาครัฐในระหว่างการฝึกงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล, IoT, เครือข่ายไร้สายและแบบมีสาย, การประมวลผลสัญญาณและภาพ และการควบคุมอุตสาหกรรม สุดท้ายนี้ ภาควิชาฯ ยึดปรัชญาการศึกษาในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคศึกษา, เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาของผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าเรียน และการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโครงการ

หลักสูตร

รวมหน่วยกิต 36 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก2
 หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   ก) หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
   ข) วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 12 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
   ก) หมวดวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต
   ข) หมวดวิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  17,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (G) มีความรู้พื้นฐานสำหรับการทำวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนเพื่อแก้ปัญหา สรุปงานวิจัยและนำเสนอได้ตามมาตรฐานสากล
ELO 2 (S) เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้เครื่องมือและโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ การจำลองการทำงาน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 3 (S) เข้าใจทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านเครื่องมือวัดและควบคุม หรือโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
ELO 4 (G) มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • บุคลากรทางการศึกษา
 • อาชีพอิสระ
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • นักวิจัยภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • นักพัฒนาและนักวางแผน
 • ผู้ประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://elec.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6333

https://www.facebook.com/eleccit

nucharinh@cit.kmutnb.ac.th