หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                            สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมทางเทคนิคให้กับภาคอุตสาหกรรม สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถประยุกต์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับงานอุตสาหกรรมได้ รวมถึงพัฒนาระดับความรู้ความสามารถของบัณฑิตให้สูงขึ้นเพื่อการบูรณาการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรืออิเล็กทรอนิกส์กำลัง หรือระบบควบคุม
 • มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 
 • สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจและการพิจารณาของอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  19,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S)สามารถทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ และ/หรือภาคอุตสาหกรรม

ELO 2 (S)สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียน การสอน และการวิจัยไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้

ELO 3 (S)  สามารถสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์สู่งานจริงได้

ELO 4 (G) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • บุคลากรทางการศึกษา

 • วิศวกร หรือผู้ประกอบการ

 • อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 • นักพัฒนาและวางแผน

 • นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

 • ธุรกิจส่วนตัว

 • อาชีพอิสระ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://electrical.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6311

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. Kmutnb

eet@cit.kmutnb.ac.th