สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรเครื่องกลและยานยนต์ที่มีทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจและเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญอย่างยั่งยืน ของประเทศไทยและยกระดับการศึกษาของประชาชนในสายวิชาชีพในระดับอนุปริญญาให้สามารถต่อยอดศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ เครื่องกลเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องมีผลการเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม
  • ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
  • นักศึกษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 25,000 บาท
  • ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท
ELO 1(S) สามารถอธิบายส่วนประกอบ หลักการทำงาน และกระบวนการผลิตของยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง

ELO 2 (S) รู้จักและเลือกใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทางด้านยานยนต์อย่างถูกต้อง

ELO 3 (S) ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ และการผลิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และใช้พลังงานทดแทนและทางเลือกในยานยนต์เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์

ELO 4 (G) มีประสบการณ์ในการทำงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการปรับตัวกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาความสามารถเพื่อการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ELO 5 (G) ยึดคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิศวกร ใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน ยานยนต์อย่างต่อเนื่อง วางแผนและดำเนินการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • นักวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ยานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427