สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพในงานด้านเทคโนโลยี หรือวิศวกรรมเฉพาะทาง และในขณะเดียวกันยังเป็นนักนวัตกรรมเพื่อรองรับการแข็งขันและการเจริญเติบโต การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องการใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริงเป็นจำนวนมาก

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • สำเร็จการศึกษาปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร และสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต ด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมทุกสาขา หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง

ในเวลาราชการ  วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 21.00 น.

                  วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนสิงหาคม

ELO 1 (G) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น
ELO 2 (S) มีทักษะกระบวนการค้นคว้าวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานอย่างเป็นระบบ
ELO 3 (S) มีความสามารถวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมพลังงานได้
ELO 4 (G) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
ELO 5 (G) มีทักษะการทำงานทั้งในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ร่วมทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO 6 (S) มีทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมพลังงานได้
ELO 7 (S) มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงานได้
ELO 8 (G) สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบข้อมูล
ELO 9 (G) สามารถนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยในระดับสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรทางด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน พลังงานความร้อนและการจัดการพลังงาน
  • อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • นักวิจัยประจำสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

  • บุคลกรทางการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6427