สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์-ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน)

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 2-3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ ช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานผลิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  •  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
       จำนวนหน่วนกิต รวมตลอดหลักสูตร                                    85      หน่วยกิต
  1. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   15      หน่วยกิต
                     ก. กลุ่มวิชาภาษา                                           6      หน่วยกิต
                     ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ                                      3     หน่วยกิต
                     ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                3     หน่วยกิต
                     ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 3     หน่วยกิต
  1. 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       64    หน่วยกิต
                     ก. กลุ่มวิชาแกน                                          21    หน่วยกิต
                     ข. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะแขนง                                                   
                         – แขนงวิชาการออกแบบเครื่องกล                   43    หน่วยกิต
                         – แขนงวิชาการออกแบบแม่พิมพ์                     43    หน่วยกิต
                         – แขนงวิชาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน               43    หน่วยกิต
                     ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)         2  (240 ชั่วโมง)
  1. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      6   หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

กลุ่มวิชาชีพด้านออกแบบเครื่องจักรกล

ELO 1 (S) มีความสามารถนำความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องกล

ELO 2 (S)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ELO 3 (G) มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

ELO 4 (G) มีทักษะทางภาษา สามารถสื่อสาร นำเสนอ และทำงานเป็นทีมได้

ELO 5 (S)  มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องกล

 

กลุ่มวิชาชีพด้านออกแบบแม่พิมพ์

ELO 1 (S)  มีความสามารถในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะได้

ELO 2 (S)  มีทักษะในการใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้

ELO 3 (G) มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

ELO 4 (G) มีทักษะทางภาษา สามารถสื่อสาร นำเสนอ และทำงานเป็นทีมได้

ELO 5 (S)  มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบแม่พิมพ์

 

กลุ่มวิชาชีพด้านผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ELO 1 (S)  มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์พื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ELO 2 (S)  มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้

ELO 3 (G) มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

ELO 4 (G) มีทักษะทางภาษา สามารถสื่อสาร นำเสนอ และทำงานเป็นทีมได้

ELO 5 (S)  มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรฝ่ายผลิต
  • วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรกล
  • วิศวกรแม่พิมพ์
  • วิศวกรฝ่ายผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  • ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกล, ผลิตเครื่องจักรกล, ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล, ออกแบบแม่พิมพ์, รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ชั้น 1 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://mm.cit.kmutnb.ac.th/program.php

02 – 555 – 2000 ext 6430

Asst. Prof. Dr. Sarayut Ngerntong (Sarayut.n@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Dr. Kittiphat Rattanachan (Kittiphat.r@cit.kmutnb.ac.th

Asst. Prof. Dr. Sunthorn Sittisakuljareon (Sunthorn.s@cit.kmutnb.ac.th)

Asst. Prof. Kwanchai Saeweenan Kwanchai.s@cit.kmutnb.ac.th)

Dr. Noppachai Saiwaew (Noppachai.s@cit.kmutnb.ac.th)