สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบัณฑิตมืออาชีพในสาขาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ บัณฑิตมีทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยีไปสร้างงานสร้างเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางในการสร้างและควบคุมระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิตและควบคุมกึ่งอัตโนมัติ มีภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม. นักเรียนเรียนรู้การคำนวณสมการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ในช่วงสองปีแรกโดยใช้คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยตนเอง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมและควบคุมมอเตอร์ เซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ และพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นักเรียนสามารถคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้ ออกแบบระบบควบคุม, สร้างชิ้นงานที่ใช้ความรู้จากเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์, การเขียนโปรแกรม PLC, การควบคุมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ, การออกแบบวงจรฝังตัว, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ, การประมวลผลภาพ และ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ตามระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรม, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมได้.

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

149

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

    – วิชาบังคับ

6

หน่วยกิต

    – วิชาเลือก

6

หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ

3

หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

3

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

113

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน

48

หน่วยกิต

– วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

30

หน่วยกิต

– วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

18

หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพ

59

หน่วยกิต

– วิชาชีพบังคับ

53

หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะด้าน

 6

หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                          6      หน่วยกิต

4. วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพภาคฤดูร้อน (SหรือU)

  4

หน่วยกิต

    (ไม่นับหน่วยกิต)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (G) อธิบายทฤษฎีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
ELO 2 (G) แสดงออกถึงความมีวินัย มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และมีความสารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
ELO 3 (G) มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
ELO 4 (S) เข้าใจหลักการทำงานและมีทักษะในการใช้งานระบบเซนเซอร์ ระบบไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระบวนการทำงานในภาคอุตสาหกรรม
ELO 5 (S) เข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยและกฏข้อบังคับตามหลักสากลที่เกี่ยวของกับงานทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ELO 6 (S) สามารถคำนวณและประยุกต์โดยใช้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
ELO 7 (S) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ จัดการข้อมูลสำหรับงานทางด้านอุตสาหกรรม
ELO 8 (S) ออกแบบระบบพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและโครงข่ายประสาทเทียม
ELO 9 (S) สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยบูรณาการจากศาสตร์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
 • วิศวกรด้านหุ่นยนต์
 • โปรแกรมเมอร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • โปรแกรมเมอร์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
 • ฝ่ายขายระบบอัตโนมัติขั้นสูง
 • นักออกแบบด้านแมคคาทรอนิกส์
 • ทำงานภาครัฐและเอกชน
 • บุคลากรทางด้านการศึกษา
 • ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ประกอบการ

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://mm.cit.kmutnb.ac.th/program.php

02 – 555 – 2000 ext 6438

https://www.facebook.com/MTET.KMUTNB