สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกลง หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

  • ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

85

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18

หน่วยกิต

  ก. กลุ่มวิชาภาษา

6

หน่วยกิต

  ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ

3

หน่วยกิต

  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

  ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

61

หน่วยกิต

    ก. กลุ่มวิชาแกน

25

หน่วยกิต

    ข. กลุ่มวิชาชีพ

36

หน่วยกิต

    ค. กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)

2

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S) คำนวนสมการทางเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์โดยใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ELO 2 (G) ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน
ELO 3 (G) ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ
ELO 4 (G) ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกด้วยตัวเอง
ELO 5 (S) ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
ELO 6 (S) เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลในรูปแบบต่างๆ
ELO 7 (S) ออกแบบระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ELO 8 (S) สร้างชิ้นงานที่ใช้ความรู้จากเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรฝ่ายผลิต
  • วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนา
  • วิศวกรประสานงานโครงการ
  • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลและผลิตเครื่องจักรกล
  • ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ
  • บุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 2 อาคาร 63

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://mm.cit.kmutnb.ac.th/program.php

02 – 555 – 2000 ext 6438

https://www.facebook.com/MTET.KMUTNB