หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (ต่อเนื่อง)

       ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังมีการพัฒนาและการแข่งขันสูง ทำให้ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่งงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นงานเฉพาะทาง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจโดยตรง ทางภาควิชาจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค และมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ต่อเนื่อง) และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะปฏิบัติการเชิงเทคนิคมากขึ้นทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ลักษณะของหลักสูตรปริญญาตรี 2-3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
    หรือ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน : เมษายน – พฤษภาคม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  25,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO 1 (S)มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ กระบวนการคิด และการใช้เทคโนโลยี สำหรับการประยุกต์และแก้ปัญหาในงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ELO 2 (S)มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังอย่างเป็นระบบ

ELO 3 (S)  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบ จำลองและวิเคราะห์ผล รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมเพื่อใช้ในการประยุกต์และแก้ปัญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ELO 4 (S) สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ELO 5 (G) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ รวมไปถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้งาน และความถูกต้องของงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ELO 6 (G)  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การศึกษาด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการใช้สื่อเทคโนโลยี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการติดตั้งและการควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  • บุคลากรทางการศึกษา

  • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงานทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์กำลัง

  • ผู้ช่วยนักวิจัย

  • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 2 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://electrical.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6311

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วทอ. Kmutnb

eet@cit.kmutnb.ac.th