สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

โครงการโควตาเรียนดี

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-2) ไม่ต่ำกว่า 3.25 และเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

โครงการสอบตรง

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่รับสอบเทียบ) โดยมีคะแนนตามที่กำหนดดังนี้
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ.1:3) เท่านั้น
  • กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องสอบผ่านการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.50 เท่านั้น

หลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – มีนาคม


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท / ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
ELO 1  อธิบายหลักการพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้
ELO 2 ใช้งานเครื่องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
ELO 3 คำนวณหาค่าปริมาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
ELO 4 ทำงานเป็นทีม สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ช่างเฉพาะทางได้
ELO 5 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
ELO 6 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมไทย-เยอรมัน ชั้น 2 อาคาร 90

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

https://tgschool.cit.kmutnb.ac.th/

+66 2 555-2000 ext. 6110 – 6115

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

 :tgps_kmutnb_official

:@thai_pre

tgps@cit.kmutnb.ac.th