สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในนามของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผมขอตอนรับนักศึกษาเก่าทุกคนกลับเข้าสู่คณะของเราอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่อึดอัดอย่างมากเนื่องจากสถานะการณ์โรคระบาดโควิด 19 นอกจากนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะของเราในทุกๆ ระดับ ผมขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ท่านได้มอบความไว้วางใจและคัดเลือกวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่จะบ่มเพาะบุตรหลานของท่าน ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ผมและคณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าจะดูแล และบ่มเพาะนักศึกษาทุกๆ คนเป็นอย่างดี และจะทำอย่างสุดความสามารถที่จะสั่งสอนสรรพวิชา เพื่อให้บุตรหลานของท่านสำเร็จการศึกษาได้อย่างมั่นใจในความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และพร้อมที่จะประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง

ผมขอใช้โอกาสนี้ อวยพรให้นักศึกษามีความสุข มีความสนุกในการเรียน และขอให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆ คน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เรียนให้รู้อย่างถ่องแท้ ทยอยฝึกทักษะในทุกด้าน เพื่อเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพ และเมื่อถึงคราวต้องปฏิบัติในชีวิตจริง จะได้เป็นคนที่ “คิดเป็นทำเป็น”

รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม