สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

นางพจนารถ เกื้อสกุล
นางพจนารถ เกื้อสกุลหัวหน้าสำนักงานคณบดี
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแผน วิจัย และประกันคุณภาพ
Mrs.Potjanart kuesakul
potjanart.u@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6221
นางประภารัตน์ ศุภมงคล
นางประภารัตน์ ศุภมงคลหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
บุคลากร ชำนาญการ
Mrs. Praparut Keamapiruck
praparat.s@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6217
นางวันวิสา เกิดปั้น
นางวันวิสา เกิดปั้นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Mrs. Wanwisa Kerdpan
wanwisar.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6243
นางปทิตตา บรรณะทอง
นางปทิตตา บรรณะทองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
Mrs. Pathita Bannathong
pathita.b@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6207