หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางประภารัตน์ ศุภมงคล
นางประภารัตน์ ศุภมงคลหัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
Ms. Praparat Supamongkol praparat.s@cit.kmutnb.ac.th
tel. 6217
นางสาวอัจฉรา ลีสุวรรณ
นางสาวอัจฉรา ลีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss Atchara Leesuwon
atchara.l@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6214
นางสุดารัตน์ นิรารักษ์
นางสุดารัตน์ นิรารักษ์บุคลากร ปฏิบัติการ
Miss Sudarat Nilwong
sudarat.n@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6216
นางสาวมณีวรรณ สร้อยทอง
นางสาวมณีวรรณ สร้อยทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Miss Maneewan Sroytong
maneewan.s@cit.kmutnb.ac.th
Tal. 6215
นางสาวปาริชาติ ยำพวา
นางสาวปาริชาติ ยำพวาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Miss. Parichat Yamphawa
parichat.y@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6213