หน่วยคลัง

หน่วยคลัง

นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคง
นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคงหัวหน่วยคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Asamaporn Mankong
asamaporn.m@cit.kmutnb.ac.th

Tel: 6230

นางสาวอลิสา เส้งเสน
นางสาวอลิสา เส้งเสนนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Wilailuk Rungnoree
alisa.s@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6232
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งโนรี
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งโนรีนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Wilailuk Rungnoree
wilailuk.r@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6231
นางสาวศิราอรวัลย์ มนต์ทิพย์
นางสาวศิราอรวัลย์ มนต์ทิพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Ms.Siraorawan Monthip
siraorawan.m@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6236
นางสาวจิตภัสสร สิงห์ธวัช
นางสาวจิตภัสสร สิงห์ธวัชนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Jitpassorn Singthwat
jitpassorn.s@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6238
นางสาวภัทราพร หนูจักร
นางสาวภัทราพร หนูจักรนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Pattraporn Noojak
pattraporn.n@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6239
นางสาวจิรัชฌา ม่วงไทย
นางสาวจิรัชฌา ม่วงไทยนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Jiratcha Muangthai
jiratcha.m@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6237
นางสาวญาสินี เหลนพ่วง
นางสาวญาสินี เหลนพ่วงนักวิชาการเงินและบัญชี
Ms.Yasinee Lenponng
yasinee.l@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6235