หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวอำพร วงษา
นางสาวอำพร วงษาหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา
Miss Amporn Wongsa
amporn.w@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6247
นางสาวธารณี คลังหิรัญ
นางสาวธารณี คลังหิรัญนักวิชาการศึกษา
Miss Tharanee Klanghiran
tharanee.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6247
นาย ปิติพัฒน์ ขุราษี
นาย ปิติพัฒน์ ขุราษีนักประชาสัมพันธ์
Mr.Pitipat khurasri
Pitipat.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6247