หน่วยพัฒนาวิชาการ

หน่วยพัฒนาวิชาการ

นางวันวิสา เกิดปั้น
นางวันวิสา เกิดปั้นหัวหน้าหน่วยพัฒนาวิชาการ
Mrs.Wanwisar Kerdpan
wanwisar.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6243
นางอรอุมา มั่นคง
นางอรอุมา มั่นคงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Mrs.Onuma Mankong
onuma.m@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6240
นางสาวอภิญญา ปานเตย์
นางสาวอภิญญา ปานเตย์นักวิชาการศึกษา
Miss Apinya Panday
apinya.p@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6241
นางกุลศิริ พึ่งพา
นางกุลศิริ พึ่งพานักวิชาการศึกษา
Mrs.Kulsiri Peungpar
kulsiri.p@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6244
นางชนิดา สุขสวัสดิ์
นางชนิดา สุขสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา
Mrs.Chanida Suksawad
chanida.s@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6149,6150
นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย์
นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย์นักวิชาการศึกษา
Ms.Nirawan Thammasenee
nirawan.t@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6242