หน่วยพัสดุ

หน่วยพัสดุ

นางดารารัตน์ สงฆรักษ์
นางดารารัตน์ สงฆรักษ์หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
Mrs. Dararat Songkaruk
dararut.s@cit.kmutnb.ac.th
Tal. 6225
นางภัทรวรินทร์ แก้วอำภา
นางภัทรวรินทร์ แก้วอำภา
Miss Pattarawarin Kaewaumpa
pattarawarin.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6221
นางสาวสุภาวดี เขียวชอุ่ม
นางสาวสุภาวดี เขียวชอุ่มนักวิชาการพัสดุ
Miss Supawadee Kheawcha-um
supawadee.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6226
นายประวิทย์ จีนสูงเนิน
นายประวิทย์ จีนสูงเนินนักวิชาการพัสดุ
Mr.Prawit Jeensoongnern
prawit.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6220
นายสุริยา คุณพิทักษ์
นายสุริยา คุณพิทักษ์นักวิชาการพัสดุ
Mr. Suriya Kunpitak
suriya.k@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6223
นางสาววรารัตน์ อิ่มน้อย
นางสาววรารัตน์ อิ่มน้อยนักวิชาการพัสดุ
Miss Wararat Aimnoy
wararat.a@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6222
นายวารุธ วัลลา
นายวารุธ วัลลานักวิชาการพัสดุ
Mr. Warut Wanla
warut.w@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6224