หน่วยสารบรรณและธุรการ

หน่วยสารบรรณและธุรการ

นางอังคณา พัฒนไพบูลย์
นางอังคณา พัฒนไพบูลย์หัวหน้าหน่วยสารบรรณและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Mrs. Angkhana Pattanaphiboon
aungkhana.p@kmutnb.th
Tel: 6218
นางสาวอรสุมา ปลั่งกลาง
นางสาวอรสุมา ปลั่งกลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss Onsuma Plangklang
onsuma.p@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6200
นางมยุรี อาสาสร้อย
นางมยุรี อาสาสร้อยสนับสนุนวิชาการ
Miss Mayuree Asasoi
นายวัชรินทร์ นิติบุตร
นายวัชรินทร์ นิติบุตรสนับสนุนวิชาการ
Mr. Watcharin Pitibood
นายวัฒน์ชัย นิยมรัตน์
นายวัฒน์ชัย นิยมรัตน์สนับสนุนวิชาการ
Mr. Watchai Niyomrat
watchaini@kmutnb.ac.th
Tel.6215