หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นาย กิตติศักดิ์ รักโคตร
นาย กิตติศักดิ์ รักโคตรหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr.Kittisak Rakkhot
kittisak.r@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6229
นายวีรวัฒน์ จิตต์โสภณ
นายวีรวัฒน์ จิตต์โสภณนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Mr.Weerawat Jitsopon
weerawat.j@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6229
นาย วราดร รัศมีวิศวะ
นาย วราดร รัศมีวิศวะช่างเทคนิค
Mr.Varadon Rassameevisava
varadon.r@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6229
นางสาวยวิษฐา บุตรดี
นางสาวยวิษฐา บุตรดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Ms.Yawitta Buttrdee
yawitta.b@cit.kmutnb.ac.th
Tel: 6212
 1. ด้านปฏิบัติการ
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวลผลแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
 • เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 1. ด้านการวางแผน
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงาน
 1. ด้านการประสานงาน
 • ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 • ชี้แจ้งและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ด้านการบริการ
 • ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้

แบบฟอร์มสารสนเทศ

– แบบฟอร์มการขออีเมล์ (PDF )

– แบบฟอร์มการขอเพิ่มสแกนลายนิ้วมือ ( PDF )

 แบบคำขอการให้บริการ Perimeter Firewall ( PDF )

 แบบบันทึกขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ( PDF )

เบอร์ติดต่อภายใน

ฝ่าย สารสนเทศ : 6229

ธุรการฝ่ายสารสนเทศ : 6329

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 6212