หน่วยแนะแนวและพัฒนานักศึกษา

หน่วยแนะแนวและพัฒนานักศึกษา

นางปทิตตา บรรณะทอง
นางปทิตตา บรรณะทองหัวหน้าหน่วยแนะแนวและกิจการนักศึกษา
Ms. Pathita Bannathong pathita.b@cit.kmutnb.ac.th
6248
นางสาวทัศสุวรรณ ทิพย์อักษร
นางสาวทัศสุวรรณ ทิพย์อักษรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Miss Tasuwan Thipaksorn
tasuwan.t@cit.kmutnb.ac.th
Tel. 6248
นางสาวเบญจพร สายตระกูล
นางสาวเบญจพร สายตระกูลนักวิชาการศึกษา
Miss Benjaporn Saitrakul
benjaporn.s@cit.kmutnb.ac.tn
Tel. 6248