หน่วยแผนและงบประมาณ

หน่วยแผนและงบประมาณ

นายอิทธิดล สงฆรักษ์
นายอิทธิดล สงฆรักษ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานแผน วิจัย และประกันคุณภาพ
นางสาวทิวาพร ขันแข็ง
นางสาวทิวาพร ขันแข็งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
Ms.Tivaporn Khankheang
tivaporn.k@cit.kmutnb.ac.th
tel: 6219