หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย เยอรมัน หรือเรียกชื่อย่อว่า TGPS เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ในกำกับของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์และสาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา จัดการเรียนการสอนทั้งโปรแกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี