หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
Master of Science in Information and Industrial Technology Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการศึกษาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศเป็นการศึกษา ที่เน้นการผลิตอัจฉริยะที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติมีความคืบหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมประสิทธิภาพอัจฉริยะการพัฒนาอย่าง ที่มีให้เป็นมหาบัณฑิตที่มี ลองกว้างไกลออกไปผลการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอุดมศึกษาอย่างละเอียดทั้ง 5 เพื่อเป็นด้านคุณธรรม สำรวจความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการวิจัยและด้าน ทักษะเชิงวิเคราะห์และข้อมูลและข้อมูลข่าวสาร

ลักษณะของหลักสูตร ปริญญาโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือ ปริญญาบริหารธุรกิจ หรือ ชื่อปริญญา และสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  • ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อได้
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท (โดยประมาณ)/ภาคการศึกษา

ELO1 (S) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ELO2 (S) สามารถวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมได้ อย่างเหมาะสม

ELO3 (G) สามารถใช้ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารนำเสนอข้อมูลและ เผยแพร่ผลงานวิจัยได้

ELO4 (S) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและสารสนเทศในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
3. ผู้จัดการโครงการทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
5. ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
6. อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการประจำสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7. วิทยากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ
8. ธุรกิจส่วนตัว

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 65

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://iptm.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6144

https://www.facebook.com/IPTMKMUTNB

iptm_65@cit.kmutnb.ac.th