หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (2 ปี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมถูกออกแบบมาสำหรับ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในหลายมิติในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม โดยนักศึกษาสามารถยื่นขอสอบระดับวิศวกรการเชื่อมสากลได้จากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษา วุฒิบัตรวิศวกรงานเชื่อม (IWE) ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งผู้ถือวุฒิบัตรนี้สามารถทำงานด้านวิศวกรรมการเชื่อมได้ทั่วโลก

ลักษณะของหลักสูตรโท 2 ปี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

  • มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือด้วยความเห็นชอบของภาควิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

หลักสูตร

รวมตลอดหลักสูตร                                         48           หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ                                             30           หน่วยกิต

                วิชาบังคับ                                   18           หน่วยกิต

                วิทยานิพนธ์                                  12           หน่วยกิต

ภาคการศึกษา

  • ภาคการศึกษาที่ 1: มิถุนายน-ตุลาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2: พฤศจิกายน-มีนาคม
  • จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าเทอม

  • 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา
PLO 1 (S) :สามารถอธิบายกระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลายและไม่หลอมละลาย มีความเชี่ยวชาญและประยุกต์ใช้กระบวนการเชื่อมที่เหมาะสม มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเชื่อม สามารถวิเคราะห์และควบคุมพารามิเตอร์การเชื่อมที่ส่งผลต่อกระบวนการเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 2 (S) : สามารถอธิบายพฤติกรรมและวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยาของการเชื่อมโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กได้อย่างถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญในการเลือกลวดเชื่อม และกระบวนการเชื่อมให้เหมาะสมกับโลหะงาน รวมถึงประยุกต์ใช้กระบวนการทางความร้อนได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

PLO 3 (S) : สามารถกำหนดรอยต่องานเชื่อมที่เหมาะสมกับการรับภาระสถิตย์และพลวัตรตามข้อแนะนำของมาตรฐานสากล ออกแบบโครงสร้างงานเชื่อม ภาชนะรับแรงดันและระบบท่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง พิจารณาปัจจัยความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมโดยวิธีการคำนวณและการวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อม

PLO 4 (S) : มีความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพและทำลายสภาพ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลความสมบูรณ์ของรอยเชื่อม สมบัติทางเคมี สมบัติทางกล และประสิทธิภาพรอยเชื่อม สามารถสร้างข้อกำหนด ขั้นตอนการเชื่อมเพื่อควบคุมและประกันคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล

PLO 5 (S) : สามารถสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล ทบทวนและอ้างอิงผลงานวิจัยตามหลักวิชาการและจริยธรรมอันดี สร้างโจทย์วิจัยใหม่หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบเสนอความต้องการทางอุตสาหกรรมหรือบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมร่วมกับสหวิทยาการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะห์ อภิปรายผล และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรงานเชื่อม

  • นักวิจัย
  • ครู/อาจารย์
  • ผู้ประการที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมการเชื่อม

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม ชั้น 4 อาคาร 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://wdet.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6406 (สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม)

https://www.facebook.com/WeldingTime/

Wdet-cit@cit.kmutnb.ac.th