สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจุบันมีการปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธาที่มีความพร้อมที่จะ ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหลักสูตรที่จัดมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาในระดับสูง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ได้และนักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในแวดวงวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา

ลักษณะของหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี หรือปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและอาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  • คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  • ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ในเวลาราชการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
                 วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  แผน ก 18,000-20,000 บาท/ภาคการศึกษา

                        แผน ข 35,000 บาท /ภาคการศึกษา

ELO1 (S) สามารถระบุปัญหา สืบค้นทางเอกสาร และแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ที่ซับซ้อนจนได้ข้อสรุปของปัญหา โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ได้อย่างถูกต้อง
ELO2 (S) สามารถหาคำตอบของปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง อย่างน้อยวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ วิศวกรรมปฐพี การจัดการทางวิศวกรรม หรือกระบวนการทางวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
ELO3 (S) สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมาย ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลทางวิศวกรรม
ELO4 (G/S) มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนการจัดการงานก่อสร้างและ การบริหารโครงการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ELO5 (G) สามารถวิจัยเพื่อพัฒนา หรือนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้างที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุง นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของระดับชาติและระดับนานาชาติ และนำเสนอเป็นบทความวิจัยได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • บุคลากรทางการศึกษา
  • อาชีพอิสระ
  • ธุรกิจส่วนตัว
  • นักวิจัย
  • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้น 7 อาคาร 42

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

http://civil.cit.kmutnb.ac.th/

02 – 555 – 2000 ext 6511

https://www.facebook.com/CVET MCET Kmutnb

Nanthip.i@cit.kmutnb.ac.th

Bentiya.k@cit.kmutnb.ac.th