คณะผู้บริหาร

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Assoc. Prof. Smith Songpiriyakij,
Ph. D. Dean

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม
รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assoc. Prof. Sathaporn Chatakom
Associate Dean for Academic Affairs

รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียรรองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
Assoc. Prof. Dr. Sageemas Na Wichian
Associate Dean for Organization Administration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับรองคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน
Asst. Prof. Dr. Supaporn Rienpradub
Associate Dean for Accounting and Finance
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุขรองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
Assoc. Prof. Dr. Chairat Teerawattanasuk
Associate Dean for Asset Management

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Assoc. Prof. Dr. Rattanakorn Phadungthin
Associate Dean for Lifelong Learning Development

รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
Assoc. Prof. Dr Chedthawit Poompipatpong
Associate Dean For Research & Innovation Promation

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิว
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ทองปลิวผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assoc. Prof. Dr. Sompop Thongplaw

Assistant Dean for Student Affairs & Alumni Relation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับและดูแลคุณภาพการศึกษา
Asst. Prof. Dr. Sumol Sae-Heng Pisitsungkakarn
Assistant Dean for Education Quality Development

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนานาชาติ
Asst. Prof. Dr.Athasit Wongcharoen
Assistant Dean of international Relations

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์
ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน
Asst. Prof. Supitcha Cheevapruk
Assistant Dean for Accounting and Finance

ส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
Asst. Prof. Dr. Wannalak Laotaweesub
Head of the Department of Mechanical Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Asst. Prof. Dr.Suriyothai Supanyapong
Head of the Department of Electrical Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
Asst. Prof. Dr.Janjit Iamchaturapatr
Head of the Department of Civil and Environmental Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
Asst. Prof. Dr. Salinee Acharry
Head of the Department of Social and Applied Science

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จามร วสุรัตน์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จามร วสุรัตน์มณีหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
Asst. Prof. Jamon Wasuratmanee
Head of the Department of Industrial Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
Asst. Prof. Dr.Chonlakarn Wongkhorsub
Head of the Department of Power Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Asst. Prof. Dr.Nuttapol Prayongpun
Head of the Department of Electronic Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร จันทิวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร จันทิวาหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
Asst. Prof. Dr. Piyachut Jantiva
Head of the Department of Information and Production Technology Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
Asst. Prof. Narongdet Pattanaphiboon
Head of the Department of Welding Engineering Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ คุณวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
Asst. Prof. Dr.Saowakhon Khunnawut
Director Of the Thai-German Pre-engineering School

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้ายหัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม
Asst. Prof. Naratip Sangsai
Head of the Industrial Production Apprentice Center